בחרו מבצע ואתם מחוברים

ארגז כלים לעולם היהודי

פה ניתן להנות ממגוון תכנים לצפייה והאזנה בנושאי תורה ויהדות

כתוב את הכותרת כאן

נגן וידאו

דגל משיח מככב בעולם

כל הזכויות שמורות ליהדות בקליק ©

© Site by: VISUAL - Pure Interactive

אהבת ישראל

הוסף באהבה ואחדות ישראל. אהוב ועזור לכל יהודי במאור פנים, שזה תיקון סיבת הגלות וביחד באהבת ישראל, נביא את הגואל.

חינוך יהודי

לדאוג לחינוך על פי התורה מיוסד על אמונה בבורא עולם ומנהיגו. חינוך המבטיח את עתידו הטוב והבריא של כל יהודי ונצחיותו של עם ישראל.

לימוד תורה

למד תורה בכל יום. לימוד תורה יומי הוא מנת המזון הרוחני של הנשמה. הקדש זמן בכל יום (אפילו מעט) ללימוד עיוני בתורת ישראל. 

הנחת תפילין

הנח תפילין בכל יום חול בבוקר ( אך אפשר גם עד השקיעה). התפילין מעצימות את הנשמה ומחזקות את הקשר עם בורא עולם. הנחת תפילין מהווה גם סגולה מופלאה להרתעת אויבינו שנאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך".

קביעת מזוזה

וודא שבכל פתח ודלתות ביתך קבועות מזוזות כשרות. כדאי לבודקם מידי שנה, או לפחות מדי שלוש שנים.

נתינת צדקה

תן צדקה בכל יום חול לאדם נצרך, או, למוסדות תורה וחסד. חשוב שקופת הצדקה תימצא בקביעות בביתך ובמקום עבודתך, היא ברכה גדולה למקום. "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

ספרי קודש בבית

קנה ספרי קודש לביתך וסידורי תפילה. עצם המצאותם בבית היא ברכה ובנוסף תוכל תמיד להשתמש בהם להנאתך, "שתלמוד תורה כנגד כולם". 

לימוד(ואפילו אמירת) חומש, תהלים ותניא יומיום גם הם סגולה נפלאה לברכה והצלחה ניסיים. כמו כן סיפורי צדיקים, ספרי ילדים מדרשים ואגדות המעשירים את הידע ומחממים את הלב. הספרים משרים קדושה בבית  ומזכירים את הערכים החשובים באמת.

הדלקת נרות שבת קודש

מצווה גדולה וסגולה היא לכל נשי ובנות ישראל, ואף ילדות קטנות, להדליק נרות בערב שבת, בזמן (המתפרסם בלוחות) ובברכה. אור נרות השבת משרה ברכה ושלווה בבית היהודי.

כשרות

שמור על כשרות המאכלים, בתוך הבית ומחוצה לו. וודא כי המטבח בביתך מתנהל על פי דיני הכשרות. 

שתיה ואכילת כשר ובהפרדה בין בשר לחלב ובכילים נפרדים מזככת את המוח והלב ומכשירה אותם לחשוב ולהרגיש כיהודי. 

טהרת המשפחה

קדושה וטהרת הבית היהודי מביאים בריאות ואושר בחיי המשפחה והזוגיות. שמירת חוקים אילו שומרת על הקשר בין הזוג ומעצימה אותו. היא משפיעה גם על עתידו של הבית כולו ושלימות העם היהודי כולו…

חובת ההקפדה על חוקי הטהרה חלה על זוגות צעירים ומבוגרים כאחד.

Святость семьи

Существуют законы, которые гарантируют здоровый и счастливый образ жизни в интимном плане. Эти правила укрепляют прочность связей между супругами на всех уровнях. Они благотворно влияют и на будущее детей. Они обеспечивают будущность еврейского народа как нации. Мошиах раскрывается благодаря всем этим заповедям в вашей жизни

Кашрут

Кошерность питания как дома, так и вне его. Выясни, как проверяется кошерность на твоей кухне. Ты будешь чувствовать себя настоящим евреем, когда начнешь все соблюдать, а самое базисное – это отделение мясных видов пищи от молочных. Мозг и сердце очищаются за счет кошерного питания

Зажигание свечей шабата

Великая заповедь для каждой девушки, женщины, девочки: перед заходом солнца в пятницу зажечь свечи шабата. Свет их привносит спокойствие и благословение в наши дома, семьи. Время нужно уточнять по календарю.

Святые книги в доме

Покупайте святые книги – Псалмы, Танию, Тору с комментариями
Это привлечет чудеса в ваш дом. Книги напомнят вам о правильных ценностях в жизни.
Они согреют ваше сердце.
Создадут атмосферу святости в доме.

Благотворительность

Велико значение пожертвования на Институты Торы и милосердия В каждый будний день принято давать монету

Установка мезузы

На каждом дверном косяке – кроме ванных и туалетных комнат, конечно, должны быть кошерные мезузы. Их отдают на проверку раз в три года (есть обычай раз год)

Наложение тфилин

Мужчина-еврей надевает тфиллин в будний день в светлое время дня. Это – его связь с Б-гом. Это дает еще один побочный эффект: враги убоятся тебя, так говорит Тора – "И увидят все народы Земля, что Имя Б-жие начертано на тебе, и устрашатся тебя".

Учить Тору

Каждый день посвящай время изучениюТоры
Это – духовная пища.
Хоть понемногу, но, главное, каждый день уделяй этим занятиям

Еврейское образование

Наше воспитание основано на вере в Творца мира, который всем руководит. Такое воспитание
гарантирует вечность Израиля и будущность
каждого еврея

Любить ближнего

Это значит: прибавить в любви и единстве. Люби, помогай, встречай каждого еврея по-доброму, исправляя тем самым причину нашего изгнания, и таким образом мы все вместе придем к Избавлению

Family Purity

Holiness and purity of the Jewish home bring health and happiness to your family life and relationships. Keeping these rules maintains and strengthens the bond between the couple and enhances it. It also affects the future of the entire home and the wholeness of the entire Jewish people.
The duty to observe of the laws of family purity applies to both young and older couples.

Kashrut

Observe the Kashrut of food, in your home and outside it. Make sure that the kitchen in your home is run according to the laws of Kashrut. Drinking and eating kosher and separating meat from milk – also in separate dishes – purifies the mind and heart and enables you to think and feel like a Jew.

Lighting Shabbat Candles

It is a great Mitzvah (commandment) and ‘Segula’ (virtue) for all Jewish women and girls, even little girls, to light candles on time (as published in calendars) on the eve of Shabbat with a blessing. The light of the Shabbat candles brings blessing and harmony to the Jewish home.

Holy Books at Home

Buy holy and prayer (siddurim) books for your home. The very fact that they are in your home is a blessing and in addition you can always use them for your enjoyment, "The study of Torah is equivalent to all the Mitzvot (commandments)."
Studying (and even reciting) Chumash, Psalms and Tanya daily are also a wonderful ‘Segula’ (virtue) for miraculous blessings and success. Chassidic stories about sages, children's books, midrashim and agada – that enrich knowledge and warm the heart, are also included. The books spread holiness in the home and remind us of the values that really matter.

Giving Tzedakah (Charity)

Give charity every weekday to a needy person or to a Torah or humanitarian institution. It is important that a charity box be regularly placed in your home and workplace, it brings great blessing to the place. "Great is the Tzedakah that hastens the redemption."

Affixing a Mezuzah

Make sure that kosher mezuzahs are affixed in every gate and door of your home. It is recommended to check them every year, or at least every three years.

Putting on Tefillin

Put on tefillin every weekday morning (but also possible until sunset). The tefillin empower the soul and strengthen the connection with the Creator of the world. Laying tefillin is also a wonderful ‘Segula’ (virtue) for deterring our enemies as it is written, “Then all the peoples of the earth will see that the name of the Lord is called upon you, and they will fear you.”

Torah Study

Study Torah every day. Daily Torah study is the spiritual food of the soul. Dedicate time every day (even a little) to study the Torah of Israel in depth.

Jewish education

To care for education according to Torah, founded on faith in the Creator and the leader of the world. Education that ensures a good and healthy future for every Jew and the continuity of the people of Israel.

Love Your Fellow Jew

Increase love and unity towards your fellow Jew. Love and assist every Jew in a friendly manner, to correct the cause of exile and together with love for every Jew we will bring the Redeemer.

La pureza familiar

La pureza familiar del hogar judío aporta salud y felicidad a la vida familiar y de pareja. Mantener estas reglas mantienen y mejoran la relación entre la pareja. También afecta al futuro de todo el hogar y a la integridad de todo el pueblo judío…

La obligación de respetar estas normas se aplica a las parejas tanto jóvenes como mayores

Kashrut

Cuide la alimentación kasher en su hogar y fuera de este. Asegúrese de que la cocina en su casa se lleva a cabo de acuerdo con las leyes del kashrut. 

Beber y comer kasher y separar la carne de la leche y tener dos juegos de cocina separados exonera la mente y el corazón y los entrena para pensar y sentirse como un judío.

Encender las velas del sagrado Shabat

Un gran precepto es para todas las mujeres y niñas judías, e incluso las niñas pequeñas, encender velas en la víspera del Shabat, en su tiempo (publicado en las tablas de cada ciudad) y recitando la bendición. La luz de las velas de Shabat inspira bendición y paz en el hogar judío.

Libros sagrados en casa

Compra libros de Torá para tu hogar y libros de oraciones. Su hecho mismo en casa es una bendición, y siempre puedes usarlos para tu placer, "el estudio de la Torá está sobre todo". 

Estudiar (e incluso decir) jumash, salmos y tanya diarios también son una virtud maravillosa para la bendición y el éxito milagroso. También historias de los libros y leyendas para niños e historias sobre justos enriquecen el conocimiento y calientan el corazón. Los libros traen santidad a la casa y recuerdan los valores que realmente importan.

Donaciones caritativas

Dar caridad todos los días de l semana a una persona necesitada, o, a instituciones de Torá y beneficencia. Es importante que la caja de caridad se encuentre regularmente en su hogar y lugar de trabajo, lo cual es una gran bendición para el lugar. "Grande es la caridad que acerca la redención."

Fijar una Mezuza

Asegúrese de que cada entrada y puertas de su casa tenga una mezuza kasher fija. Es una buena idea revisarlas cada año, o al menos cada tres años.

Colocación de tefillin

Coloque el tefillin todos los días de la semana por la mañana (pero también puede hasta la puesta del sol). Tefillin realza el alma y fortalece la conexión con el Creador del mundo. La colocación de tefillin es también una virtud maravillosa para protegerte de nuestros enemigos, como está escrito: "Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor está sobre ti y te temerán."

Estudiar Torá

Estudia torá todos los días. El estudio diario de la Torá es el alimento espiritual del alma. Tómese un tiempo todos los días (incluso un poco) para estudiar la torá teórica en Israel.

Educación judía

Para asegurar la educación según la Torá que se basa en la fe en el Creador y su líder. Una educación que garantice el futuro bueno y saludable de todo judío y la eternidad del pueblo de Israel.

Amor al prójimo judío

Añadir en el amor y la unidad de Israel.

 Amar y ayudar a todos Los judíos con buen semblante, lo que estará corrigiendo la causa del exilio y junto con el amor a tu prójimo, traeremos al Redentor.

Загрузите фото своего флага!

заполните поля, и ваш флаг войдет в галерею!

Suban una foto de su bandera de Mashíaj, llenen el cuestionario, agreguen la foto y la agregaremos a la galería

Upload a photo of your flag!

Fill out the form, add the photo and we will add it to the gallery!

דילוג לתוכן